Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Privacy

Over Statbel

Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) is het Belgische statistiekbureau. Statbel heeft de opdracht om officiële statistieken te maken over België.  Dat gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Nico Waeyaert, de directeur-generaal van Statbel.

Op werkdagen kan u Statbel bereiken:

Databanken waar het kan

Om zijn statistieken op te maken, gebruikt Statbel zo veel mogelijk bestaande administratieve databanken. Soms is het noodzakelijk om de informatie in te zamelen via enquêtes. Statbel heeft een wettelijk mandaat om administratieve databanken te ontvangen en om enquêtes te organiseren.

Uw gegevens zijn beschermd door het statistisch geheim

Alle informatie die Statbel over personen inzamelt, is beschermd door het statistisch geheim. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doelen. Indien u gegevens deelt met Statbel, zal er dus nooit een administratief gevolg aan gekoppeld zijn. Om het statistisch geheim te waarborgen, hebben alle personeelsleden van Statbel, en de enquêteurs waar Statbel een beroep op doet, een verklaring ondertekend. Daarmee bevestigen ze dat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit het statistisch geheim en dat ze het statistisch geheim zullen naleven.

Anonieme statistieken

Bovenop het statistisch geheim hebben enkel de medewerkers die enquêtes organiseren, of die administratieve databanken aan elkaar koppelen, toegang tot gegevens die een persoon kunnen identificeren (zoals Rijksregisternummer, naam, adres). In de databanken van alle andere medewerkers zijn de gegevens (pseudo)anoniem gemaakt zodat zij niet kunnen weten over welke persoon het exact gaat.

Gedeelde data

Eurostat (het statistiekbureau van de Europese Unie), wetenschappelijke instellingen en studiediensten van overheidsdiensten kunnen bepaalde data bij Statbel opvragen. Als Statbel informatie deelt, gebeurt dat zo dat het voor de aanvrager onmogelijk is om te achterhalen wie wat heeft geantwoord. Bovendien stelt Statbel de voorwaarde dat de informatie enkel gebruikt mag worden voor statistische of wetenschappelijke doelen. In een contract wordt ook  bepaald dat de data niet mag doorgegeven worden en dat de informatie na het onderzoek vernietigd moet worden.

Andere statistische autoriteiten

De statistiekdiensten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, in het kader van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, en de statistiekafdelingen van de Nationale Bank van België en van het Federaal Planbureau, mogen wettelijk gezien ook niet-anonieme informatie ontvangen. Ze vormen daarmee een uitzondering in de data-uitwisseling. Voorwaarde is wel dat de informatie noodzakelijk is om hun wettelijk mandaat, om statistieken op te maken, uit te voeren.

Privacy gegarandeerd

Statbel verzamelt informatie enkel voor statistische en wetenschappelijke doelen, bewaakt het statistisch geheim en doet er organisatorisch alles aan om de informatie maximaal te beschermen. Zo is privacy van burgers gegarandeerd.

Maar statistieken moeten correct en efficiënt kunnen worden opgemaakt. Daarom zijn een aantal rechten, die u hebt om te waken over uw privacy, niet van toepassing. Zo kan u de informatie waarover Statbel beschikt niet inkijken of wijzigen. U kan Statbel ook niet verzoeken om de gegevens te wissen of Statbel beperkingen opleggen bij het verwerken van informatie. Daarnaast kan u Statbel ook niet vragen om informatie door te geven aan een andere organisatie.

Klacht of verdere vragen over uw privacy

Als u denkt dat informatie, die Statbel om statistische reden heeft ingezameld, toch gebruikt werd voor andere doelen, dan kan u een klacht indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van de FOD Economie: dpo@economie.fgov.be.

U kan ook een klacht indien bij de Gegevens-beschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Indien u verdere vragen heeft over uw privacy, neem dan gerust contact met ons op: 0800 120 33 of statbel@economie.fgov.be